flag-eng flag-pol

perspectivaPERSPECTIVA
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne

ISSN 1730-4172
E-ISSN 2720-6211


Redaktor naczelny

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

Redakcja językowa

Pani mgr Anna Lichota

Redaktorzy tematyczni

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk

Ks. dr hab. Andrzej Jarosiewicz

Pani dr hab. Kazimiera Jaworska

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

WYDAWCA:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław
tel. (redakcja) 693 505 444

e-mail: redakcja@perspectiva.pl
 


Cele i zakres

Głównym celem czasopisma PERSPECTIVA jest prezentacja oraz rozwiązywanie aktualnych problemów teologicznych, jak również filozoficznych. Właściwe ich ujęcie wymaga spojrzenia historycznego oraz współczesnego kontekstu kulturowego. Oznacza to, że wiele problemów jawi się na styku nauk szczegółowych z naukami teologicznymi i filozoficznymi. Dyskurs między tymi naukami stwarza przestrzeń interdyscyplinarną, która domaga się metodologicznej uwagi.

 
 

O czasopiśmie

Data powstania czasopisma: 2002. Data powstania wersji internetowej: 2004. Data przyznania pierwszej ministerialnej punktacji: 2005. Data zmiany formatu z A5 na B5: 2012. Wersja pierwotna czasopisma: papierowa. Układ wewnętrzny czasopisma: (1) słowo wstępne, (2) artykuły, (3) teksty źródłowe, (4) recenzje, omówienia i sprawozdania, (5) noty o autorach, (6) spis treści. 
Liczba punktów MNiSW: 2013 – 4; 2015 – 6.


Tytułem czasopisma nawiązujemy do słynnego dzieła Witelona - pierwszego w dziejach Śląska uczonego żyjącego w Legnicy na przełomie XIII i XIV wieku.


rycina1       rycina2

1. Reprezentacja Witelona w inicjale "Perspectivy".
2. Karta tytułowa norymberskiego wydania "Perspectivy"

 

Słowo Ks. Bp Tadeusza Rybaka

W dziesiątym roku istnienia Diecezji Legnickiej, Środowisko Wyższego Seminarium Duchownego tej diecezji podejmuje inicjatywę wydania periodyku Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. Tytuł czasopisma nawiązuje do słynnego dzieła Perspectiva autorstwa średniowiecznego uczonego Witelona, który był związany z Legnicą jako kierownik znanej szkoły znajdującej się przy kościele Św. Piotra w tym mieście. Czasopismo pragnie sięgać do bogatego dziedzictwa intelektualnego, jakie istniało w przeszłości i jakie rozwija się w naszych czasach, zwłaszcza na terenach należących do Diecezji Legnickiej i Dolnego Śląska. Potrzebę takiego periodyku widziałem od początku powołania do istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, dlatego z uznaniem i wdzięcznością przyjąłem inicjatywę jego wydania. Spodziewam się, że czasopismo Perspectiva będzie publikowało przede wszystkim prace powstałe w społeczności wykładowców i studentów Legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego afiliowanego do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ale będzie również otwarte na współpracę z innymi środowiskami, które dążą do rozwoju nauki i kultury chrześcijańskiej na Dolnym Śląsku. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej Łaskawej towarzyszy pracom redakcji, autorom i czytelnikom czasopisma.

Biskup Legnicki Tadeusz Rybak, 1 września 2002 roku

 

Słowo Ks. Bp Ignacego Deca

Niezwykle ważnym warunkiem rozwoju każdego ośrodka naukowego jest możliwość publikowania wyników badań naukowych oraz sposobność wymiany myśli i doświadczeń naukowo-dydaktycznych i formacyjnych. Z radością należy powitać fakt pojawienia się pisma naukowego w środowisku teologicznym miasta Legnicy, stolicy nowej diecezji i umacniającego się środowiska naukowego. Piastowska Legnica posiada chlubną historię w dziedzinie szkolnictwa kościelnego i cywilnego. To tu, w złotym wieku średniowiecza działał uczony światowej sławy Witelo (Witelon). Jego znakomite dzieło Perspectiva znane było w ośrodkach uniwersyteckich późnego średniowiecza i pierwszych wieków czasów nowożytnych. Uczyli się na nim znani luminarze nauki europejskiej. To także w Legnicy pojawiły się pierwsze próby założenia Uniwersytetu na Dolnym Ślasku. Periodyk Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno - Historyczne z pewnością odnowi i przedłuży te chlubna tradycje Piastowskiego grodu nad Kaczawą. W imieniu społeczności akademickiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu gratuluje tego potrzebnego pomysłu. Czasopismo będzie na pewno sprzyjać rozwojowi ośrodka teologicznego, skupionego wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, złączonego z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu przez afiliacje. Stanie się "miejscem" ogłoszenia wyników poszukiwań teologicznych i wymiany myśli naukowej. Życzę z całego serca temu pismu nie tylko długiej żywotności, ale i uzyskania wysokiego poziomu publikowanych w nim prac. Niech Periodyk stanie się szybko jednym z ważniejszych i liczących się czasopism teologicznych w naszym kraju. Niech Maryja, Stolica Mądrości, Jej przeczysty Oblubienic, Św. Jadwiga Śląska i Święci Patronowie Diecezji Legnickiej wspomagają z niebios to szlachetne dzieło. 

Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, Rektor PWT we Wrocławiu. 
Wrocław, dnia 18 września 2002 roku, w święto św. Stanisława Kostki

© 2002 - Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.

Design